Hírek, események

Heti események

Fenntartói közlemény az óvodai beiratkozásról
Részletek
Állások
Óvodapedagógus munkakör
Részletek
TSMT torna
Részletek
Tiszakécske Járási hivatal
2017. április 1-től módosult, itt található a változás
Részletek
Környezetvédelem
A gyermekek és családjaik környezetvédő szemléletének alakítása az óvodában
Részletek
Madárbarát óvoda
Részletek
Mihály Nap 2013
Részletek

Közlemény beiratkozásról 2019/2020

 

Fenntartói közlemény az óvodai beiratkozásról

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019/2020. nevelési évre az Önkormányzat által fenntartott Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvodába az alábbi beiratkozási időpontokat határozta meg:

2019. április 25-én (csütörtök) 800-1600 óráig és

2019. április 26-án (péntek) 800-1600 óráig.

                                                                                                                    

A fenti időpontban lehet beíratni azokat a gyermekeket, akik harmadik életévüket 2019. augusztus 31-ig betöltik, valamint akik a 2019/2020. nevelési év során töltik harmadik életévüket.

 

Beiratkozás helye:

Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda

Tiszaalpár, Ady Endre u. 40. (vezetői iroda)

 

Kérjük a Szülőket, hogy a beiratkozáson a gyermekükkel együtt jelenjenek meg.

 

A felvételi eljárásban a gyermekek felvétele a 2019/2020-es nevelési évre történik.

A nevelési év kezdő napja 2019. szeptember 1., utolsó napja 2020. augusztus 31.

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.)  8.§ (1) alapján az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

Nkt.  8.§ (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője az Nkt. 45. § (10) bekezdése szerint megküldött nyilvántartás alapján értesíti az illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be.(20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (5).bek.)

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§ szerint, az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodában nem íratja be, szabálysértést követ el.

Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülők kötelesek arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye szerint illetékes jegyzőt.

Ez a kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll, és óvodakötelezettségét jelenleg külföldön teljesíti.(20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (2).bek.)

A Nkt. 49. § (2) alapján a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol a szülője dolgozik.

 

Az óvoda felvételi körzete: Tiszaalpár nagyközség közigazgatási területe.

Az óvoda azon sajátos nevelési igényű, különleges bánásmódot igénylő gyermekek nevelését és oktatását is folytatja, akiknek integrált nevelése az óvoda alapító okiratában rögzítettek alapján az intézményben megoldható. (Az intézmény alapító okirata megtekinthető a www.tunderrozsaovoda.hu honlapon).

A felvételi eljárás eredményéről az óvoda vezetője a beíratás utolsó napját követően 21 munkanapon - 2019. május 28-ig - belül írásban értesíti az érintetteket. A felvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban (kérésre elektronikus formában), a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.

A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülő az értesítés kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést a fenntartó önkormányzat jegyzőjének címezve, az elutasító határozatot kiadó intézményvezető részére kell átadni (Nkt. 37. §). Az ügyben a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

 

 

Beiratkozáshoz szükséges okmányok:

-          A szülő személyi igazolványa

-          lakcímkártyája

-          A gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcím- és TAJ kártyája,

 

valamint

 

(amennyiben rendelkezésre állnak az alábbi okmányok):

 

-          Nem magyar állampolgár esetében tartózkodásra jogosító okmányok

-          szakorvos által kiállított tartós betegségről szóló igazolás

-          3 vagy több gyermek esetén családi pótlék folyósításáról szóló igazolások

-          Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről, halmozottan hátrányos helyzetről szóló határozat

-          Szakértői bizottság által kiállított szakvélemény a gyermek eltérő fejlődési ütemének igazolására (amely az intézménykijelölést is tartalmazza).

 

 

Tiszaalpár, 2019. március 5.

 

                                                                                                    dr. Menyhárt Anett

                                                                                                                jegyző

 

Bemutatkozás| Szolgáltatások| Galéria| Csoportok| Zöld Óvoda| Innovációink| Dokumentumok| Alapítványaink| Kapcsolat| Aktuális
© Copyright Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda. Midnen jog fenntartva. Készítette: Global Web Design Stúdió